ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
169English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolas4evd3scแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
369คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวทิพย์ชรินทร์ โพธิ์ทิพย์1g46klแบบสอบถาม
46รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
56รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
669ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์tnfyqm7แบบสอบถาม
769ภาษาไทยพื้นฐานนางจรูญศรี ศรีสุธรรมzcvqrsiแบบสอบถาม
869ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรdysjrp4แบบสอบถาม
969สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6นายทศพล ศรีนวลpjuqq6oแบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1169เคมีเพิ่มเติมม.6ว33226นางชิดชนก สายบุปผา7mlzoixแบบสอบถาม
1269แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะI3hd2swแบบสอบถาม
1369โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3นางสาวบังออน จุลพลr2vgexfแบบสอบถาม
1469ไวยากรณ์อังกฤษนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์47gzodtแบบสอบถาม
156รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1660วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]