ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
168English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolasrc7t3leแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
368คณิตศาสตร์พื้นฐานนางปรียานุช สงสารnyjgao6 แบบสอบถาม
468ชีววิทยา 6 ว33246นางสาววิรยา แก่นคำ2jk3klwแบบสอบถาม
568ฟิสิกส์ 6นางรวีวรรณ สุขสารglgzgstแบบสอบถาม
66รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
76รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
868ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติzlatlkuแบบสอบถาม
968ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรkh5lnvbแบบสอบถาม
1068สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6นายทศพล ศรีนวลv4ogj7lแบบสอบถาม
116รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1268เคมีเพิ่มเติมม.6ว33226นางชิดชนก สายบุปผา7mlzoixแบบสอบถาม
1368แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
1468โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3นางสาวบังออน จุลพลwpvrcooแบบสอบถาม
156รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1660วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]