ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
167English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolasz2qgtmjแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
367คณิตศาสตร์พื้นฐานนางปรียานุช สงสารnyjgao6 แบบสอบถาม
467ฟิสิกส์ 6นางรวีวรรณ สุขสารwf7l5ivแบบสอบถาม
56รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
66รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
767ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์tjszxqrแบบสอบถาม
867ภาษาไทยพื้นฐานนางจรูญศรี ศรีสุธรรมi3f56osแบบสอบถาม
967ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรvv4jimsแบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1167แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
1267โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3นางสาวบังออน จุลพลvw6crmxแบบสอบถาม
1367ไวยากรณ์อังกฤษนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์f3p77ftsแบบสอบถาม
146รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1560วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]