ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
166English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolas7sie4rdแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
366คณิตศาสตร์พื้นฐานนางปรียานุช สงสารnyjgao6 แบบสอบถาม
466ฟิสิกส์ 6นางรวีวรรณ สุขสารd6wpc5แบบสอบถาม
56รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
66รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
766ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติsz4l7yeแบบสอบถาม
866ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรcayfknlแบบสอบถาม
966สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6นายทศพล ศรีนวลagx7o5aแบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1166เคมีเพิ่มเติมม.6ว33226นางชิดชนก สายบุปผา7mlzoixแบบสอบถาม
1266แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
1366โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3นางรวีวรรณ สุขสารnd4rzi6แบบสอบถาม
146รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1560วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]