ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
165English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolashbygbvaแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
365ชีววิทยา 6 ว33246นางสาววิรยา แก่นคำ2jk3klwแบบสอบถาม
465ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6นางสาวบังออน จุลพลfrqn5jlแบบสอบถาม
56รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
66รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
765ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์vjwvg5gแบบสอบถาม
865ภาษาไทยพื้นฐานนางจรูญศรี ศรีสุธรรมkm2w2qiแบบสอบถาม
965ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรa5uwjgrแบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1165เคมีเพิ่มเติม.6ว33226นางชิดชนก สายบุปผา7mlzoixแบบสอบถาม
1265แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
1365โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3นางรวีวรรณ สุขสารafjfnmvแบบสอบถาม
1465ไวยากรณ์อังกฤษนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์xgnzav3แบบสอบถาม
156รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1660วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]