ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
164English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolasn6g7vhsแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
364คณิตศาสตร์พื้นฐานนางปรียานุช สงสารnyjgao6แบบสอบถาม
46รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
56รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
664ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติfoz7xxsแบบสอบถาม
764ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรwooz7fyแบบสอบถาม
86รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
964อ่านคิดวิเคราะห์(เพิ่มเติม)นางจรูญศรี ศรีสุธรรมfzkjxcr แบบสอบถาม
1064แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
116รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1260วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]