ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
163English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolaskjtr6loแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
363คณิตศาสตร์พื้นฐานนางปรียานุช สงสารnyjgao6แบบสอบถาม
46รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
563ภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์iy2hpm7แบบสอบถาม
66รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
763ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์qio432rแบบสอบถาม
863ภาษาไทยพื้นฐานนางจรูญศรี ศรีสุธรรมU23bfniแบบสอบถาม
963ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตร45hle4nแบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1163แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะI3hd2swแบบสอบถาม
126รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1363ไวยากรณ์อังกฤษนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์4yckfh3แบบสอบถาม
1463วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]