ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
162English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolastub37bgแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
362การอ่านคิดวิเคราะห์นางนิลบล เงินดีgrrmbe6แบบสอบถาม
462คณิตศาสตร์พื้นฐานนางปรียานุช สงสารnyjgao6แบบสอบถาม
562ญ33202 ภาษาญี่ปุ่นนัชชา วรรณโคตรuk5u3pdแบบสอบถาม
66รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
76รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
862ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติhp2eumgแบบสอบถาม
962ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรrxag64sแบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1162แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
126รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1360วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]