ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
16126/12 d.33209 DebateMiss Annie may perey2o6y2deแบบสอบถาม
26126/12 e.33102 EnglishMiss Annie may perey3pyrwwmแบบสอบถาม
3612English Reading and WritingMr.Cyrel Nino Villordonc3bezxuแบบสอบถาม
4612English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolasmkwls6hแบบสอบถาม
5612M33102-Basic MathematicsMr. Raymond Valcia Prajenalmzz3tgfแบบสอบถาม
66รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
76รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
8612ภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์iy2hpm7แบบสอบถาม
96รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
10612ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรhq2xq2kแบบสอบถาม
116รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
12612แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะI3hd2swแบบสอบถาม
136รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1460วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]