ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1611English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolasuljbq3xแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
3611คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวทิพย์ชรินทร์ โพธิ์ทิพย์5y93jrแบบสอบถาม
46รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
56รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
6611ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์f7ggdmoแบบสอบถาม
7611ภาษาไทยพื้นฐานนางจรูญศรี ศรีสุธรรมm5orif3แบบสอบถาม
8611ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรanads46แบบสอบถาม
9611สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6นายทศพล ศรีนวลgsowierแบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
11611เคมีกับการแก้ปัญหานางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์uawpgkwแบบสอบถาม
12611แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
13611โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3นางสาวบังออน จุลพลpyv6bnmแบบสอบถาม
14611ไวยากรณ์อังกฤษนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์g2octveแบบสอบถาม
156รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1660วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]