ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1610English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolasc2zpgsgแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
3610คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวทิพย์ชรินทร์ โพธิ์ทิพย์I6t78jkแบบสอบถาม
46รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
56รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
6610ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติawt3gzgแบบสอบถาม
7610ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรtqt2txpแบบสอบถาม
8610สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6นายทศพล ศรีนวลtjh5ygjแบบสอบถาม
96รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
10610เคมีกับการแก้ปัญหานางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์nh5bcsqแบบสอบถาม
11610แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะI3hd2swแบบสอบถาม
12610โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3นางสาวบังออน จุลพลw5xrhuuแบบสอบถาม
136รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1460วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]