ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
161English Speaking and ListeningMiss Rean B. San Nicolas5kxj3xvแบบสอบถาม
26รวมการออกแบบสวนนายสัตยา ต้นวงศ์b6gr6nwแบบสอบถาม
361คณิตศาสตร์พื้นฐานนางปรียานุช สงสารnyjgao6แบบสอบถาม
46รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
561ภาษาจีนนางสาวญาณิศา โตมรlslkkhtแบบสอบถาม
66รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์2im6c4bแบบสอบถาม
761ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์je6ksbwแบบสอบถาม
861ภาษาไทยพื้นฐานนางจรูญศรี ศรีสุธรรมqj2cicvแบบสอบถาม
961ศิลปะพื้นฐาน (ศ33102)นางเด่นดวง ยศวิจิตรnrubwk4แบบสอบถาม
106รวมหลักการจัดการนางสาวศรีไพร ยอดสายyl6fk2sแบบสอบถาม
1161แนะแนวนายรัตนดิลก คำเพราะi3hd2swแบบสอบถาม
126รวมไวยากรณ์อังกฤษนายสุดเขตต์ สินธุรัตน์2drjgkoแบบสอบถาม
1361ไวยากรณ์อังกฤษนางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์6vry5pgแบบสอบถาม
1461วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m6
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]