สรุปการบันทึกข้อมูล น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว และหมู่โลหิต
นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ (งานอนามัยโรงเรียน)
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล คลิกในช่องตาราง
ม.1/1
100%
ม.1/2
100%
ม.1/3
100%
ม.1/4
100%
ม.1/5
100%
ม.1/6
100%
ม.1/7
100%
ม.1/8
100%
ม.1/9
100%
ม.1/10
97%
ม.1/11
100%
ม.1/12
100%
ม.1/13
92%
ม.2/1
73%
ม.2/2
100%
ม.2/3
100%
ม.2/4
96%
ม.2/5
87%
ม.2/6
98%
ม.2/7
93%
ม.2/8
98%
ม.2/9
98%
ม.2/10
100%
ม.2/11
100%
ม.2/12
100%
ม.3/1
95%
ม.3/2
95%
ม.3/3
93%
ม.3/4
90%
ม.3/5
100%
ม.3/6
100%
ม.3/7
87%
ม.3/8
69%
ม.3/9
100%
ม.3/10
100%
ม.3/11
100%
ม.3/12
100%
ม.4/1
93%
ม.4/2
100%
ม.4/3
85%
ม.4/4
91%
ม.4/5
100%
ม.4/6
95%
ม.4/7
93%
ม.4/8
100%
ม.4/9
83%
ม.4/10
95%
ม.4/11
93%
ม.4/12
100%
ม.4/13
88%
ม.5/1
98%
ม.5/2
100%
ม.5/3
96%
ม.5/4
50%
ม.5/5
100%
ม.5/6
89%
ม.5/7
94%
ม.5/8
100%
ม.5/9
91%
ม.5/10
100%
ม.5/11
100%
ม.5/12
100%
ม.6/1
100%
ม.6/2
100%
ม.6/3
100%
ม.6/4
100%
ม.6/5
100%
ม.6/6
100%
ม.6/7
100%
ม.6/8
100%
ม.6/9
100%
ม.6/10
100%
ม.6/11
100%
ม.6/12
100%