ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
149English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiollecicrแบบสอบถาม
249การงานอาชีพนางสาวศรีไพร ยอดสายedgkkvuแบบสอบถาม
34รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
44รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
549คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวนันทนัช สุขเหลืองh552tuoแบบสอบถาม
64รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
74รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
114รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
124รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1349ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(อ31102)นางเรณู คำวงศ์2ia2bcdแบบสอบถาม
1449ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1549สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
164รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1749เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติjuxndpeแบบสอบถาม
1849แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
1949โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1-2นายทิว พจนาแบบสอบถาม
2049ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์cm2dobzแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]