ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
148English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiolb5zkoaแบบสอบถาม
24รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
34รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
44รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
54รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
64รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
74รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
94รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
104รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1148ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(อ31102)นางเรณู คำวงศ์adfx476แบบสอบถาม
1248ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1348สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
144รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1548เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติizjw4hmแบบสอบถาม
1648แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
1748โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1-2นายทิว พจนาแบบสอบถาม
1848ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์dhx4pk6แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]