ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
147English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiowfvdjgxแบบสอบถาม
247การงานอาชีพนางสาวศรีไพร ยอดสายedgkkvuแบบสอบถาม
34รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
44รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
547คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวนันทนัช สุขเหลืองcravnpmแบบสอบถาม
64รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
747ชีววิทยา 2นายทิว พจนาแบบสอบถาม
84รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
114รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
124รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
134รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1447ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1547สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
164รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1747เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติhi236pmแบบสอบถาม
1847แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
1947โลกดาราศาสตร์และอวกาศนางสาวไอยเรศ โดดชัยxrxcdpjแบบสอบถาม
2047ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์xxu4orzแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]