ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
146English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiofmkydwvแบบสอบถาม
24รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
34รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
446คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวนันทนัช สุขเหลืองk4a5jkuแบบสอบถาม
54รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
646ชีววิทยา 2 นายทิว พจนาแบบสอบถาม
74รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
114รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
124รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1346ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(อ31102)นางเรณู คำวงศ์ptzqvvaแบบสอบถาม
1446ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1546สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
164รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1746เคมี2 ม.4นางสาวไอยเรศ โดดชัยcltcjgbแบบสอบถาม
1846เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ7x7crbxแบบสอบถาม
1946แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
2046โลก ดาราศาสตร์และอวกาศนายไพโรจน์ เทียบคุณujmpbu6แบบสอบถาม
2146ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์u72ahxkแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]