ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
145English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padionx7knzhแบบสอบถาม
245การงานอาชีพนางสาวศรีไพร ยอดสายedgkkvuแบบสอบถาม
34รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
44รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
54รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
645ชีววิทยา 2 ว31242นางสาววิรยา แก่นคำt4v4kvbแบบสอบถาม
74รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
114รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
124รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1345ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1445สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
154รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1645เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติtzkijk5แบบสอบถาม
1745แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
1845โลก ดาราศาสตร์และอวกาศนายไพโรจน์ เทียบคุณee2wplfแบบสอบถาม
1945ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์hwok5oxแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]