ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
144English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padioszcs3upแบบสอบถาม
24รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
34รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
444คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวนันทนัช สุขเหลืองccnayiwแบบสอบถาม
54รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
64รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
74รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
104รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
114รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1244ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(อ31102)นางเรณู คำวงศ์a5xvts4แบบสอบถาม
1344ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1444สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
1544ห้องสมุดสารสนเทศ2นายวิชา กิ่งทองdigiunkแบบสอบถาม
164รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1744เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ4bk5uk5แบบสอบถาม
1844แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
1944ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์53cowd6แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]