ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
142English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padioef6cak6แบบสอบถาม
24รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
34รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
442คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวนันทนัช สุขเหลือง6exmaxqแบบสอบถาม
54รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
64รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
74รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
104รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
114รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1242ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(อ31102)นางเรณู คำวงศ์rqdntdtแบบสอบถาม
1342ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1442สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
1542ห้องสมุดสารสนเทศ2นายวิชา กิ่งทอง2pwnckjแบบสอบถาม
164รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1742เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติhp6bp6oแบบสอบถาม
1842แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
1942ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์yf7awf4แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]