ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1413English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padioxoseu73แบบสอบถาม
2413กฎหมายอาญา 2นายทศพล ศรีนวลzhdmzbqแบบสอบถาม
3413การงานอาชีพนางสาวศรีไพร ยอดสายedgkkvuแบบสอบถาม
44รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
5413การเมืองการปกครองของไทยนายทศพล ศรีนวลgc7vij5แบบสอบถาม
64รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
74รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
84รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
114รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
124รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
134รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
14413ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
15413สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
16413ห้องสมุดสารสนเทศ2นายวิชา กิ่งทอง gz7v5lnแบบสอบถาม
174รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
18413เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติyjoz6cmแบบสอบถาม
19413แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
20413ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์6r36gpnแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]