ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
14124/12 e.31102 EnglishMiss Annie may pereyw7ddwfiแบบสอบถาม
2412E31207- English GrammarMr. Raymond Valcia Prajenalxsegdulแบบสอบถาม
3412English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiopdazy2uแบบสอบถาม
4412English Reading and WritingMr.Cyrel Nino Villordonh5hmfiiแบบสอบถาม
5412M31102-Basic MathematicsMr. Raymond Valcia Prajenalqpbu6sแบบสอบถาม
64รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
74รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
84รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
94รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
114รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
124รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
134รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
144รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
15412ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
16412สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
17412ห้องสมุดสารสนเทศ2นายวิชา กิ่งทอง jatgdolแบบสอบถาม
184รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
19412เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติqxkysvnแบบสอบถาม
20412แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]