ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1411English grammar อ31207นายภรภัทร เจริญธงแบบสอบถาม
2411English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padioqnju2r6แบบสอบถาม
3411การงานอาชีพนางสาวศรีไพร ยอดสายedgkkvuแบบสอบถาม
44รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
54รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
64รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
7411ชีววิทยา 2 ว31242นางสาววิรยา แก่นคำt4v4kvbแบบสอบถาม
84รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
9411ปฏิบัติการชีววิทยานายไพโรจน์ เทียบคุณm3nnr2mแบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
114รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
124รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
134รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
144รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
15411ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(อ31102)นางเรณู คำวงศ์5ihx4uxแบบสอบถาม
16411ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
17411สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
184รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
19411เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติbcu723zแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]