ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1410English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padio5rzmfpkแบบสอบถาม
24รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
34รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
4410คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวนันทนัช สุขเหลืองopexhhiแบบสอบถาม
54รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
64รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
74รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
104รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
114รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
12410ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(อ31102)นางเรณู คำวงศ์2hefigfแบบสอบถาม
13410ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
14410สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร2m4lcmแบบสอบถาม
154รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
16410เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติihdqrchแบบสอบถาม
17410แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
18410โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1-2นายทิว พจนาแบบสอบถาม
19410ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์i6j3un6แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]