ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
141Basic Englishนางสาวพิลาสลักษณ์ คงสิมแบบสอบถาม
241English Listening and SpeakingMiss Acosta Chloe Padiogsmmnobแบบสอบถาม
341การงานอาชีพนางสาวศรีไพร ยอดสายedgkkvuแบบสอบถาม
44รวมการปลูกไม้ดอกนายสัตยา ต้นวงศ์ybqjsapแบบสอบถาม
54รวมการเลี้ยงปลาน้ำจืดนายสัตยา ต้นวงศ์pclebrzแบบสอบถาม
64รวมงานใบตองนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูmq64uscแบบสอบถาม
74รวมตะกร้อนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
84รวมฟิสิกส์2 ว31202นางสาววรรณสา แก้วพวงY264hfmแบบสอบถาม
94รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นางจงกล บัวสิงห์6kzop3sแบบสอบถาม
104รวมฟิสิกส์เพิ่มเติม2 ว31202นายเฉลิม บัวสิงห์szhmnpbแบบสอบถาม
114รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
1241ภาษาจีนนางสาวญาณิศา โตมรt7xttepแบบสอบถาม
134รวมภาษาสเปนวิชาเลือกนางสาวเกวลี ป่าสนธ์cmy4tkaแบบสอบถาม
1441ว่ายน้ำนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
1541ศิลปะพื้นฐานนายแสงทอง บริสารแบบสอบถาม
1641สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพนิตนันท์ กุลบุตร 2m4lcmแบบสอบถาม
174รวมเคมี 2 นางนฤมล สินธุรัตน์vdg77ksแบบสอบถาม
1841เทคโนโลยีนางสาวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ5w6nxjvแบบสอบถาม
1941แนะแนวนางภัณฑิลา สะอาด56otlsuแบบสอบถาม
2041ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2นางสมสุข ลาสุนนท์xvoewyyแบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]