ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
124English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillasx62isn4แบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
324การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนางสกุลรัตน์ ทองแสน4w67dg6แบบสอบถาม
424คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี6gf26dtแบบสอบถาม
52รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
624ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222444แบบสอบถาม
72รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
82รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
924ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรีsjhq3mtแบบสอบถาม
102รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
1124ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางอุดมพร ศรีสำอางค์07062509แบบสอบถาม
1224สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
132รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1420การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]