ที่ม.ห้องชื่อวิชาครูผู้สอนรหัสเข้าชั้นเรียนแบบประเมิน
1210English speaking and listeningMr.Rixson P. Ontanillassc3ycntแบบสอบถาม
22รวมกรีฑา๔ว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22202แบบสอบถาม
3210การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นนางสกุลรัตน์ ทองแสนfoit3g4แบบสอบถาม
4210คณิตศาสตร์พื้นฐานนางสาวจารุพร แก้วลาupkr6tnแบบสอบถาม
5210คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดีqrt2yoqแบบสอบถาม
62รวมช่างแกะสลักและตกแต่งอาหารนางสาวสุภาพร อ้อมชมภูh73r2x6แบบสอบถาม
7210ประวัติศาสตร์นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัย222101010แบบสอบถาม
82รวมฟุตซอล4นายสมศักดิ์ นาเรืองพ22206แบบสอบถาม
92รวมฟุตบอลนางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุ0แบบสอบถาม
10210ภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้นนางสาวลลิตา คำศรีxjpvrrmแบบสอบถาม
112รวมภาษาสเปนนางสาวเกวลี ป่าสนธ์nc4ch4wแบบสอบถาม
12210ภาษาอังกฤษพื้นฐานนางอุดมพร ศรีสำอางค์06072509แบบสอบถาม
13210สุขศึกษาว่าที่ ร.ต.ชยพล สุริยโชติW22103แบบสอบถาม
142รวมเซปักตะกร้อนายธนโชต ปัญญาสูงพ22211แบบสอบถาม
1520การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ mylink.in.th/m2
(เข้าเรียนคลิกที่นี่)
แบบสอบถาม
ห้องรวม หมายถึง วิชาเลือกเพิ่มเติม หรือ ใช้รหัสเหมือนกันทุกห้อง
ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียน ก่อนเข้าร่วมชั้นเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนผิดวิชา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
[ BACK ]